سامانه profile medu lصدورتک کارت شناسایی

طراحی سامانه ای برای شناسایی تشخیص سیم کارت های ارسال کننده پیامک های مزاحم کیو ویدیو

4 بهمن 1397
کیو ویدیو
( سامانه profile medu lصدورتک کارت شناسایی ) [ سامانه profile medu lصدورتک کارت شناسایی ]