سدی به‌نام پول‌برسرراه‌توسعه‌میدان‌گازی فرزاد B

( سدی به‌نام پول‌برسرراه‌توسعه‌میدان‌گازی فرزاد B ) [ سدی به‌نام پول‌برسرراه‌توسعه‌میدان‌گازی فرزاد B ]