سد نرگسی کازرون سال 97 افتتاح می شود

افتتاح کارخانه نوونوردیسک در ایران کیو ویدیو

11 شهریور 1399
کیو ویدیو
( سد نرگسی کازرون سال 97 افتتاح می شود ) [ سد نرگسی کازرون سال 97 افتتاح می شود ]