سردار حاجی‌زاده از تهدیدات بزرگ عبور کردیم

سردار حاجی زاده‏ امروز تهدیدهای نظامی دشمن تبدیل به فرصت شده است کیو ویدیو

21 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( سردار حاجی‌زاده از تهدیدات بزرگ عبور کردیم ) [ سردار حاجی‌زاده از تهدیدات بزرگ عبور کردیم ]