سرلشکررشید کشور در برابر تهدیدات فزاینده و فرصت های بی شمار قرار گرفته است