سلطانی فر پای هیچ مسئولی از وزارت ورزش در محرومیت استقلال تراکتورسازی در میان نیست

( سلطانی فر پای هیچ مسئولی از وزارت ورزش در محرومیت استقلال تراکتورسازی در میان نیست ) [ سلطانی فر پای هیچ مسئولی از وزارت ورزش در محرومیت استقلال تراکتورسازی در میان نیست ]