سلولز پنبه و کاه جای کاتالیزورهای شیمیایی صنعت نفت را می گیرد

قرارداد توسعه میدان نفتی یاران بین شرکت ملی نفت ایران شرکت توسعه صنعت نفت گا کیو ویدیو

21 تیر 1399
کیو ویدیو
( سلولز پنبه و کاه جای کاتالیزورهای شیمیایی صنعت نفت را می گیرد ) [ سلولز پنبه و کاه جای کاتالیزورهای شیمیایی صنعت نفت را می گیرد ]