سوار شدن برخی سیاست‌بازان بر گرده خبرنگاران

ویران شدن ساختمان‌های آلاباما بر اثر طوفان کیو ویدیو

1 بهمن 1397
کیو ویدیو
( سوار شدن برخی سیاست‌بازان بر گرده خبرنگاران ) [ سوار شدن برخی سیاست‌بازان بر گرده خبرنگاران ]