سکوهای خالی استقلالی ها و حضور هواداران معترض بیرون از ورزشگاه استقبال خوب از برزای و شعار علیه رحمتی عکس

حمله هواداران خشمگین استقلال به اتوبوس استقلالی ها کیو ویدیو

11 فروردین 1398
کیو ویدیو
( سکوهای خالی استقلالی ها و حضور هواداران معترض بیرون از ورزشگاه استقبال خوب از برزای و شعار علیه رحمتی عکس ) [ سکوهای خالی استقلالی ها و حضور هواداران معترض بیرون از ورزشگاه استقبال خوب از برزای و شعار علیه رحمتی عکس ]