سیسی صدها زندانی سیاسی خبرنگار را عفو می کند

رادار انقلابی کیو ویدیو

19 فروردین 1399
کیو ویدیو
( سیسی صدها زندانی سیاسی خبرنگار را عفو می کند ) [ سیسی صدها زندانی سیاسی خبرنگار را عفو می کند ]