س ر خوردن هواپیمای مسافربری هند در باند فرودگاه

جت مسافربری در فرودگاه کریمتویو مسکو درحال سر خوردن است کیو ویدیو

10 اسفند 1397
کیو ویدیو
( س ر خوردن هواپیمای مسافربری هند در باند فرودگاه ) [ س ر خوردن هواپیمای مسافربری هند در باند فرودگاه ]