شاخص‌ترین تصفیه‌خانه فاضلاب کشور در مازندران راه‌اندازی شد

( شاخص‌ترین تصفیه‌خانه فاضلاب کشور در مازندران راه‌اندازی شد ) [ شاخص‌ترین تصفیه‌خانه فاضلاب کشور در مازندران راه‌اندازی شد ]