شاعر پارسی گوی پاکستان فارسی عسل است بدون فارسی اردو رو به زوال است

( شاعر پارسی گوی پاکستان فارسی عسل است بدون فارسی اردو رو به زوال است ) [ شاعر پارسی گوی پاکستان فارسی عسل است بدون فارسی اردو رو به زوال است ]