شجاعیان قراردادش را باگسترش فولاد تمدید کرد

بازیکن سایپا قراردادش را فسخ کرد کیو ویدیو

1 آذر 1397
کیو ویدیو
( شجاعیان قراردادش را باگسترش فولاد تمدید کرد ) [ شجاعیان قراردادش را باگسترش فولاد تمدید کرد ]