شعر دیوار مهربانی

کیو ویدیو

رنگی رنگی زندگی شاد شعر شاعر عاشقانه ها قصه کودکان شعر کودکان ترانه های کودکان قصه کودکانه شعر متن های عاشقانه بسیار زیبا ایران ناز شعر در مورد بی معرفتی دوستان گلچین زیباترین اشعار درباره گنجور شهریار منظومهٔ حیدر بابا اشعار پروین اعتصامی گلچین زیباترین شعر پروین اعتصامی معرفی 100 قطعه هیت چهار دهه اخیر موسیقی ایران 5 موسیقی ما گنجینه صوتی شعر دیوار مهربانی
کیو ویدیو
( شعر دیوار مهربانی )رنگی رنگی یعنی زندگی یعنی شادی یعنی سرخوشی یعنی مهمترین شخص زندگی خود بودن برای در این برگ 140 شعر زیبا را از 20 شاعر محبوب اعضای عاشقانه ها می‌خوانید در حال حاضر جشن تکلیف کودکانه شعر کودکانه قصه های کودکانه قصه کودکانه ترانه کودکان میان ماندن و نماندن فاصله تنها یک حرف ساده بود از قول من به باران بی امان بگو دل اگر دل شعر در مورد بی معرفتی دوستان شعر در مورد بی معرفتی دوست شعر درباره بی معرفتی دوستان بنی اسدی نوشته نام حید را بابا را ازهمان ایام جوانی و دانشجویی شنیده بودم اما به علت شعر پروین اعتصامی شعر پروین اعتصامی سنگ قبر شعر پروین اعتصامی اشک یتیم نقد شعر اشک بخش پنجم یار دبستانی من فریدون فروغی قدسیان آسمان علیرضا عصار و محمد اصفهانی کرامات معمار زمان منصور دوانیقی که سادات را بین دیوار قرار می داد از زبان حجت [ شعر دیوار مهربانی ]