شغل آنها قمار است و نامشان قمارباز

( شغل آنها قمار است و نامشان قمارباز ) [ شغل آنها قمار است و نامشان قمارباز ]