شفیعی هرگز از قلعه نویی حرف زشت نشنیدم

نوستالژی؛ حرف های جالب قلعه نویی در رختکن استقلال کیو ویدیو

16 فروردین 1398
کیو ویدیو
( شفیعی هرگز از قلعه نویی حرف زشت نشنیدم ) [ شفیعی هرگز از قلعه نویی حرف زشت نشنیدم ]