شمار کشته های سقوط بالگرد شرکت نفت خزر به 3 نفر رسید علت حادثه هنوز در دست بررسی است

برنامه منهای نفت شبکه 3 ویژه شرکت نانو مهیار کیو ویدیو

22 تیر 1399
کیو ویدیو
( شمار کشته های سقوط بالگرد شرکت نفت خزر به 3 نفر رسید علت حادثه هنوز در دست بررسی است ) [ شمار کشته های سقوط بالگرد شرکت نفت خزر به 3 نفر رسید علت حادثه هنوز در دست بررسی است ]