شمار کشتگان جنگ داخلی سوریه به ۲۹۰ هزار نفر رسید

شکستن سد در برزیل؛ شمار کشته شدگان به ۶۵ نفر رسید کیو ویدیو

10 بهمن 1397
کیو ویدیو
( شمار کشتگان جنگ داخلی سوریه به ۲۹۰ هزار نفر رسید ) [ شمار کشتگان جنگ داخلی سوریه به ۲۹۰ هزار نفر رسید ]