شمار کشتگان جنگ داخلی سوریه به ۲۹۰ هزار نفر رسید

( شمار کشتگان جنگ داخلی سوریه به ۲۹۰ هزار نفر رسید ) [ شمار کشتگان جنگ داخلی سوریه به ۲۹۰ هزار نفر رسید ]