شما نظر بدهید اگر تا قبل از روی کار آمدن ترامپ برجام به دست نمی آمد اکنون چه وضعیتی داشتیم

کیو ویدیو

کیو ویدیو
( شما نظر بدهید اگر تا قبل از روی کار آمدن ترامپ برجام به دست نمی آمد اکنون چه وضعیتی داشتیم )این نوشته بخشی از مطلب سیدمرتضا خطاب به مهرداد در پست قبلی است سید مرتضی 12 55 ق ظ [ شما نظر بدهید اگر تا قبل از روی کار آمدن ترامپ برجام به دست نمی آمد اکنون چه وضعیتی داشتیم ]