شهردار تهران خلاء به وجود آمده در مدیریت را جبران کند

حضور شهردار تهران در محل انفجار بیمارستان سینا کیو ویدیو

نامه سی هشتم محمد نوری زاد به رهبر وب سایت رسمی محمد مرکز پژوهشها قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری نظریات می قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شماره 1 الی 394 شهردار تهران خلاء به وجود آمده در مدیریت را جبران کند
11 تیر 1399
کیو ویدیو
( شهردار تهران خلاء به وجود آمده در مدیریت را جبران کند )نامه سی و هشتم محمد نوری زاد به رهبر ارسال شده توسط محمد نوری زاد در تاریخ اکتبر 14 مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره برای کارشناسی طرح‌ها و لوايح از م موردی نظریه شماره3 2 6 92 1018 92 7 581 1 186 92 سوال با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب [ شهردار تهران خلاء به وجود آمده در مدیریت را جبران کند ]