شیخ نعیم قاسم زمان دل بستن به اختلاف درهمپیمانی روسیه ایران سوریه وحزب الله گذشته است

( شیخ نعیم قاسم زمان دل بستن به اختلاف درهمپیمانی روسیه ایران سوریه وحزب الله گذشته است ) [ شیخ نعیم قاسم زمان دل بستن به اختلاف درهمپیمانی روسیه ایران سوریه وحزب الله گذشته است ]