شیمیزو امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران ژاپن

( شیمیزو امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران ژاپن ) [ شیمیزو امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران ژاپن ]