شی جینپینگ چین یک رهبر جهانی است

( شی جینپینگ چین یک رهبر جهانی است ) [ شی جینپینگ چین یک رهبر جهانی است ]