ضریب بازیافت مخازن ذخیره نفت خام فرسوده افزایش می یابد

5 LUCKIEST واحد ذخیره می یابد کیو ویدیو

قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌ اجتماعی‌ فرهنگی مرکز پژوهشها قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ضریب بازیافت مخازن ذخیره نفت خام فرسوده افزایش می یابد
27 خرداد 1398
کیو ویدیو
( ضریب بازیافت مخازن ذخیره نفت خام فرسوده افزایش می یابد )قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری ‎اسلامی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394 1390 شماره73285 419 [ ضریب بازیافت مخازن ذخیره نفت خام فرسوده افزایش می یابد ]