طارمیدر جلسه با برانکو قرارشد که آقای گل شوم

ترامپ ساعاتی پیش من کسی نیستم ایران وارد جنگ شوم کیو ویدیو

30 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( طارمیدر جلسه با برانکو قرارشد که آقای گل شوم ) [ طارمیدر جلسه با برانکو قرارشد که آقای گل شوم ]