طبق ماده ۴ قانون کار، پلاسکو کارگاه توليدی است

( طبق ماده ۴ قانون کار، پلاسکو کارگاه توليدی است ) [ طبق ماده ۴ قانون کار، پلاسکو کارگاه توليدی است ]