طبق ماده ۴ قانون کار، پلاسکو کارگاه توليدی است

پلاسکو ماده 148 قانون مالیات های مستقیم کیو ویدیو

22 اسفند 1397
کیو ویدیو
( طبق ماده ۴ قانون کار، پلاسکو کارگاه توليدی است ) [ طبق ماده ۴ قانون کار، پلاسکو کارگاه توليدی است ]