طبق ماده ۴ قانون کار پلاسکو کارگاه تولیدی است

فیلم کارگاه آمورشی بررسی دعاوی موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها کیو ویدیو

2 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( طبق ماده ۴ قانون کار پلاسکو کارگاه تولیدی است )رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است بحث سازماندهی ۷۵۰ هزار بنگاه بدون مجوز کاری سخت اما [ طبق ماده ۴ قانون کار پلاسکو کارگاه تولیدی است ]