طبق ماده ۴ قانون کار پلاسکو کارگاه تولیدی است

لقمه شو . طبق ماده 4 قانون کیو ویدیو

27 خرداد 1397
کیو ویدیو
( طبق ماده ۴ قانون کار پلاسکو کارگاه تولیدی است )رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است بحث سازماندهی ۷۵۰ هزار بنگاه بدون مجوز کاری سخت اما [ طبق ماده ۴ قانون کار پلاسکو کارگاه تولیدی است ]