طرح هاي برتر جابر بن حيان

آیا ابن سینا جابر بن حیان خداناباور بودند؟ کیو ویدیو

4 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( طرح هاي برتر جابر بن حيان ) [ طرح هاي برتر جابر بن حيان ]