ظریف زمانی که مردم لبنان خودبرای کشورشان تصمیم می گیرندثبات وپیشرفت تضمین می شود

عده ای برای مردم تصمیم می گیرند، خودشان در آن حوزه ها منفعت دارند کیو ویدیو

8 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( ظریف زمانی که مردم لبنان خودبرای کشورشان تصمیم می گیرندثبات وپیشرفت تضمین می شود ) [ ظریف زمانی که مردم لبنان خودبرای کشورشان تصمیم می گیرندثبات وپیشرفت تضمین می شود ]