ظریف زمانی که مردم لبنان خودبرای کشورشان تصمیم می گیرندثبات وپیشرفت تضمین می شود

زمانی کسی نماز نخواندن کافر نمیشود، پس می‌توان هر گناهی را انجام داد؟ کیو ویدیو

29 مرداد 1398
کیو ویدیو
( ظریف زمانی که مردم لبنان خودبرای کشورشان تصمیم می گیرندثبات وپیشرفت تضمین می شود ) [ ظریف زمانی که مردم لبنان خودبرای کشورشان تصمیم می گیرندثبات وپیشرفت تضمین می شود ]