عایدی ایران ازبرجام بسیار کمتراز150میلیارددلار است

گروهی خواهان آرایش نظا می بسیار بزرگ مقابل ایران است کیو ویدیو

26 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( عایدی ایران ازبرجام بسیار کمتراز150میلیارددلار است ) [ عایدی ایران ازبرجام بسیار کمتراز150میلیارددلار است ]