عباس درصورت ادامه شهرک سازی ها همکاری های امنیتی را با اسرائیل متوقف می کنیم

کیو ویدیو

اخبار اخبار اجتماعی اخبار اجتماعی ایران اخبار اجتماعی عباس درصورت ادامه شهرک سازی ها همکاری های امنیتی را با اسرائیل متوقف می کنیم
کیو ویدیو
( عباس درصورت ادامه شهرک سازی ها همکاری های امنیتی را با اسرائیل متوقف می کنیم )اخبار اخبار اجتماعی اخبار اجتماعی ایران اخبار اجتماعی روز سایت اخبار اخبار امروز [ عباس درصورت ادامه شهرک سازی ها همکاری های امنیتی را با اسرائیل متوقف می کنیم ]