عدم مشاهده آنفولانرای فوق حاد در مرغداری های صنعتی شناسایی 3 کانون بیماری

دیدنیها مشاهده نهنگ قطبی شاخدار در میان نهنگ های سفید ... کیو ویدیو

26 شهریور 1398
کیو ویدیو
( عدم مشاهده آنفولانرای فوق حاد در مرغداری های صنعتی شناسایی 3 کانون بیماری ) [ عدم مشاهده آنفولانرای فوق حاد در مرغداری های صنعتی شناسایی 3 کانون بیماری ]