عدم مشاهده آنفولانرای فوق حاد در مرغداری های صنعتی شناسایی 3 کانون بیماری

عدم مشاهده گزینه امضا میکنم در کیلید کیو ویدیو

17 اردیبهشت 1399
کیو ویدیو
( عدم مشاهده آنفولانرای فوق حاد در مرغداری های صنعتی شناسایی 3 کانون بیماری ) [ عدم مشاهده آنفولانرای فوق حاد در مرغداری های صنعتی شناسایی 3 کانون بیماری ]