عذر خواهی شرکت پوما از تیم ملی سوئیس تصویر

خداحافظی سید جلال حسینی تیم ملی کیو ویدیو

10 آذر 1397
کیو ویدیو
( عذر خواهی شرکت پوما از تیم ملی سوئیس تصویر ) [ عذر خواهی شرکت پوما از تیم ملی سوئیس تصویر ]