عراق به طرحی جامع و مطمئن برای دوران پساداعش نیاز دارد

( عراق به طرحی جامع و مطمئن برای دوران پساداعش نیاز دارد ) [ عراق به طرحی جامع و مطمئن برای دوران پساداعش نیاز دارد ]