عسر وضع های آنچنانی قبح شکنانه جشن حافظ

( عسر وضع های آنچنانی قبح شکنانه جشن حافظ ) [ عسر وضع های آنچنانی قبح شکنانه جشن حافظ ]