علی نوری اسکویی فیلم من سفر به جهانی اسطوره‌ای که تاریخ اسم ندارد

( علی نوری اسکویی فیلم من سفر به جهانی اسطوره‌ای که تاریخ اسم ندارد ) [ علی نوری اسکویی فیلم من سفر به جهانی اسطوره‌ای که تاریخ اسم ندارد ]