عملیات بازپس گیری حلب وزیر خارجه فرانسه را نگران کرده است

( عملیات بازپس گیری حلب وزیر خارجه فرانسه را نگران کرده است ) [ عملیات بازپس گیری حلب وزیر خارجه فرانسه را نگران کرده است ]