عملیات بازپس گیری حلب وزیر خارجه فرانسه را نگران کرده است

ایران اسلام را خراب کرده است کیو ویدیو

6 خرداد 1398
کیو ویدیو
( عملیات بازپس گیری حلب وزیر خارجه فرانسه را نگران کرده است ) [ عملیات بازپس گیری حلب وزیر خارجه فرانسه را نگران کرده است ]