عملیات بازپس گیری حلب وزیر خارجه فرانسه را نگران کرده است

وزیر امنیت داخلی پیشین آمریکا ترامپ ما را چندین قدم به عقب بازگردانده است کیو ویدیو

19 خرداد 1399
کیو ویدیو
( عملیات بازپس گیری حلب وزیر خارجه فرانسه را نگران کرده است ) [ عملیات بازپس گیری حلب وزیر خارجه فرانسه را نگران کرده است ]