عکس سروم در دست

کیو ویدیو

غربالگری ترکیبی دو مرحله ای عکس سروم در دست
کیو ویدیو
( عکس سروم در دست )در تست غربالگري هدف از انجام تست ارزيابي ريسک احتمال وجود بيماري يا يک وضعيت خاص است [ عکس سروم در دست ]