غیبت فرهاد کاظمی در نشست خبری دیدار سپاهانماشین‌سازی

سخنگوی دولت در نشست خبری کیو ویدیو

23 دی 1399
کیو ویدیو
( غیبت فرهاد کاظمی در نشست خبری دیدار سپاهانماشین‌سازی ) [ غیبت فرهاد کاظمی در نشست خبری دیدار سپاهانماشین‌سازی ]