غیبت فرهاد کاظمی در نشست خبری سپاهان ماشین‌سازی

صحبت های یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل دیدار سپاهان کیو ویدیو

8 آذر 1397
کیو ویدیو
( غیبت فرهاد کاظمی در نشست خبری سپاهان ماشین‌سازی ) [ غیبت فرهاد کاظمی در نشست خبری سپاهان ماشین‌سازی ]