فتاحی هواداران شهرستانی شب قبل از دربی به تهران نیایند

( فتاحی هواداران شهرستانی شب قبل از دربی به تهران نیایند ) [ فتاحی هواداران شهرستانی شب قبل از دربی به تهران نیایند ]