فرناندز بارسا یک مهاجم جذب خواهد کرد

( فرناندز بارسا یک مهاجم جذب خواهد کرد ) [ فرناندز بارسا یک مهاجم جذب خواهد کرد ]