فرکی سخت ترین بازی دور رفتمان با گسترش بود

( فرکی سخت ترین بازی دور رفتمان با گسترش بود ) [ فرکی سخت ترین بازی دور رفتمان با گسترش بود ]