فیون درخواست ملاقات جانشین ولیعهد عربستان را نپذیرفت

( فیون درخواست ملاقات جانشین ولیعهد عربستان را نپذیرفت ) [ فیون درخواست ملاقات جانشین ولیعهد عربستان را نپذیرفت ]