قربانی فرقی نمی‌کند چهی گل بزند

( قربانی فرقی نمی‌کند چهی گل بزند ) [ قربانی فرقی نمی‌کند چهی گل بزند ]