لحن اشعار امام راحل صمیمی ملایم است

( لحن اشعار امام راحل صمیمی ملایم است ) [ لحن اشعار امام راحل صمیمی ملایم است ]