لک یک قهرمانی به اصفهانی ها بدهکار بودم امسال یکی از سخت ترین لیگ ها را داشتیم

10 تا سخت ترین زبان های دنیا برای یادگیری. آیا زبان فارسی هم یکی سخت است کیو ویدیو

8 فروردین 1398
کیو ویدیو
( لک یک قهرمانی به اصفهانی ها بدهکار بودم امسال یکی از سخت ترین لیگ ها را داشتیم ) [ لک یک قهرمانی به اصفهانی ها بدهکار بودم امسال یکی از سخت ترین لیگ ها را داشتیم ]