متن ارسالی برنامه ششم ببه شورای نگهبان

قائم مقام شورای نگهبان در گذشت کیو ویدیو

3 بهمن 1397
کیو ویدیو
( متن ارسالی برنامه ششم ببه شورای نگهبان ) [ متن ارسالی برنامه ششم ببه شورای نگهبان ]