مجوز برای سخنرانی حمید رسایی در دانشگاه های اراک صنعتی صادر نشد

( مجوز برای سخنرانی حمید رسایی در دانشگاه های اراک صنعتی صادر نشد ) [ مجوز برای سخنرانی حمید رسایی در دانشگاه های اراک صنعتی صادر نشد ]